top of page

მონაცემთა დაცვა

 

მონაცემთა დაცვის კანონების, კერძოდ, ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (GDPR) მნიშვნელობით პასუხისმგებელი ორგანოა: რაინერ ბაუმი .

 

თქვენი მონაცემების სუბიექტის უფლებები

 

თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი უფლებებით ნებისმიერ დროს, ჩვენი მონაცემთა დაცვის ოფიცრისთვის მოწოდებული საკონტაქტო მონაცემების გამოყენებით:

 • ინფორმაცია ჩვენს მიერ შენახული თქვენი მონაცემებისა და მათი დამუშავების შესახებ,

 • არაზუსტი პერსონალური მონაცემების გასწორება,

 • ჩვენთან შენახული თქვენი მონაცემების წაშლა,

 • მონაცემთა დამუშავების შეზღუდვა, თუ ჩვენ ჯერ არ გვაქვს უფლება წაშალოთ თქვენი მონაცემები კანონიერი ვალდებულებების გამო,

 • ჩვენს მიერ თქვენი მონაცემების დამუშავების წინააღმდეგი და

 • მონაცემთა გადაცემის შესაძლებლობა, თუ თქვენ დაეთანხმეთ მონაცემთა დამუშავებას ან დადებული გაქვთ კონტრაქტი ჩვენთან.

თუ თქვენ მოგვცეს თქვენი თანხმობა, თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ ეს ნებისმიერ დროს, მომავალში.

თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაუკავშირდეთ თქვენზე პასუხისმგებელ სამეთვალყურეო ორგანოს საჩივრით. თქვენი პასუხისმგებელი სამეთვალყურეო ორგანო დამოკიდებულია თქვენი საცხოვრებელი ადგილის მდგომარეობაზე, თქვენს სამუშაოზე ან სავარაუდო დარღვევაზე. შეგიძლიათ იპოვოთ ზედამხედველობის ორგანოების სია (არასაჯარო ტერიტორიისთვის) მათი მისამართებით მისამართზე:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_s -node.html .

 

პასუხისმგებელი ხელისუფლებისა და მესამე პირების მიერ მონაცემთა დამუშავების მიზნები

 

ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ ამ მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში მითითებული მიზნებისთვის. თქვენი პერსონალური მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს სხვა მიზნებისთვის, გარდა აღნიშნულისა. ჩვენ თქვენს პირად მონაცემებს მესამე პირებს გადავცემთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:

 • თქვენ გამოხატეთ თქვენი თანხმობა,

 • დამუშავება აუცილებელია თქვენთან ხელშეკრულების შესასრულებლად,

 • დამუშავება აუცილებელია კანონიერი ვალდებულების შესასრულებლად,

დამუშავება აუცილებელია კანონიერი ინტერესების დასაცავად და არ არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ თქვენ გაქვთ უმთავრესი ლეგიტიმური ინტერესი, არ გაამჟღავნოთ თქვენი მონაცემები.

 

წაშლა ან მონაცემთა დაბლოკვა

 

ჩვენ ვიცავთ მონაცემთა თავიდან აცილებისა და მონაცემთა ეკონომიის პრინციპებს. ამიტომ, ჩვენ ვინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ იმდენ ხანს, რამდენადაც ეს აუცილებელია აქ ჩამოთვლილი მიზნების მისაღწევად ან როგორც გათვალისწინებულია საკანონმდებლო ორგანოს მიერ გათვალისწინებული შენახვის სხვადასხვა პერიოდით. შესაბამისი დანიშნულების შეწყვეტის ან ამ ვადების ამოწურვის შემდეგ, შესაბამისი მონაცემები დაიბლოკება ან წაიშლება, როგორც წესი და ნორმატიული დებულებების შესაბამისად.

 

ზოგადი ინფორმაციის შეგროვება ჩვენს ვებსაიტზე ვიზიტისას

 

როდესაც თქვენ შედიხართ ჩვენს ვებსაიტზე, ზოგადი ხასიათის ინფორმაცია ავტომატურად გროვდება ქუქი-ფაილის საშუალებით. ეს ინფორმაცია (სერვერის ჟურნალის ფაილები) მოიცავს ვებ ბრაუზერის ტიპს, გამოყენებულ ოპერაციულ სისტემას, თქვენი ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერის დომენის სახელს და მსგავსს. ეს არის ექსკლუზიურად ინფორმაცია, რომელიც არ იძლევა რაიმე დასკვნების გაკეთების საშუალებას თქვენს პიროვნებაზე.

ეს ინფორმაცია ტექნიკურად აუცილებელია ვებსაიტებიდან მოთხოვნილი შინაარსის სწორად მიწოდებისთვის და სავალდებულოა ინტერნეტით სარგებლობისას. კერძოდ, ისინი მუშავდება შემდეგი მიზნებისთვის:

 • ვებსაიტთან უპრობლემო კავშირის უზრუნველყოფა,

 • ჩვენი ვებგვერდის შეუფერხებლად გამოყენების უზრუნველყოფა,

 • ასევე სისტემის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შეფასება

 • სხვა ადმინისტრაციული მიზნებისთვის.

თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება ეფუძნება ჩვენს ლეგიტიმურ ინტერესს ზემოაღნიშნული მონაცემთა შეგროვების მიზნებით. ჩვენ არ ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს თქვენი პიროვნების შესახებ დასკვნების გასაკეთებლად. მონაცემების მიმღებები არიან მხოლოდ პასუხისმგებელი ორგანო და საჭიროების შემთხვევაში დამმუშავებელი.

ამ ტიპის ანონიმური ინფორმაცია შეიძლება სტატისტიკურად შეფასდეს ჩვენ მიერ ჩვენი ვებსაიტისა და მის უკან არსებული ტექნოლოგიის ოპტიმიზაციის მიზნით.

 

SSL დაშიფვრა

 

გადაცემის დროს თქვენი მონაცემების უსაფრთხოების დასაცავად, ჩვენ ვიყენებთ დაშიფვრის უახლესი მეთოდებს (მაგ. SSL) HTTPS-ის საშუალებით.

 

ცვლილებები ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

 

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მოვახდინოთ მონაცემთა დაცვის ეს დეკლარაცია ისე, რომ ის ყოველთვის შეესაბამებოდეს მიმდინარე საკანონმდებლო მოთხოვნებს ან განვახორციელოთ ცვლილებები ჩვენს სერვისებში მონაცემთა დაცვის დეკლარაციაში, მაგალითად, ახალი სერვისების დანერგვისას. მონაცემთა დაცვის ახალი დეკლარაცია გავრცელდება თქვენს შემდეგ ვიზიტზე.

 

კითხვები მონაცემთა კონფიდენციალურობის ოფიცერთან

 

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ ელ.წერილი ან პირდაპირ დაუკავშირდეთ ჩვენს ორგანიზაციაში მონაცემთა დაცვაზე პასუხისმგებელ პირს:

რაინერ ბაუმი

 

ფორმის მონაცემები

საკონტაქტო ან შეფასების ფორმაში შეყვანილი თქვენი მონაცემები დამუშავდება მხოლოდ თქვენი მოთხოვნის დასამუშავებლად; ჩვენ არ გადავცემთ მონაცემებს და ავტომატურად ვშლით 30 დღის განმავლობაში. საკონტაქტო ფორმაში შეტანილი მონაცემები მუშავდება თქვენი თანხმობის საფუძველზე (მუხლი 6 პუნქტი 1a) GDPR) და წინასახელშეკრულებო ზომების შესასრულებლად (მუხ. 6 პუნქტი 1b) GDPR). თქვენ გაქვთ უფლება გააუქმოთ თქვენი თანხმობა ნებისმიერ დროს მიზეზის დასახელების გარეშე.


ზემოაღნიშნული ასევე ვრცელდება ელ.წერილებზე, რომლებსაც თქვენ აგზავნით ჩვენს საიტზე მითითებულ ელფოსტის მისამართზე და მათში შემავალ პერსონალურ მონაცემებზე. 

 

მონაცემთა დაცვის დეკლარაცია შეიქმნა the  მონაცემთა დაცვის დეკლარაციის გენერატორით ActiveMind AG-ისგან .

Datenschutz
bottom of page