top of page

DIOGELU DATA

 

Y corff cyfrifol o fewn ystyr y deddfau diogelu data, yn enwedig Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR), yw: Rainer Baum

 

EICH HAWLIAU PWNC DATA

 

Gallwch arfer yr hawliau canlynol ar unrhyw adeg gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a ddarparwyd ar gyfer ein swyddog diogelu data:

 • Gwybodaeth am eich data sy'n cael ei storio gennym ni a'u prosesu,

 • cywiro data personol anghywir,

 • Dileu eich data sydd wedi'i storio gyda ni,

 • Cyfyngu ar brosesu data os na chawn eto ddileu eich data oherwydd rhwymedigaethau cyfreithiol,

 • Gwrthwynebiad i brosesu eich data gennym ni a

 • Trosglwyddedd data os ydych wedi cydsynio i brosesu data neu wedi cwblhau contract gyda ni.

Os ydych wedi rhoi eich caniatâd i ni, gallwch ddirymu hyn ar unrhyw adeg ac yn effeithiol ar gyfer y dyfodol.

Gallwch gysylltu â'r awdurdod goruchwylio sy'n gyfrifol amdanoch unrhyw bryd gyda chwyn. Mae eich awdurdod goruchwylio cyfrifol yn dibynnu ar gyflwr eich preswyliad, eich gwaith neu'r drosedd honedig. Gallwch ddod o hyd i restr o'r awdurdodau goruchwylio (ar gyfer yr ardal nad yw'n gyhoeddus) gyda'u cyfeiriadau yn:   https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links -nod.html .

 

DIBENION PROSESU DATA GAN YR AWDURDOD CYFRIFOL A TRYDYDD PARTÏON

 

Dim ond at y dibenion a nodir yn y datganiad diogelu data hwn y byddwn yn prosesu eich data personol. Ni fydd eich data personol yn cael ei drosglwyddo i drydydd partïon at ddibenion heblaw’r rhai a grybwyllwyd. Dim ond os:

 • rydych wedi rhoi eich caniatâd penodol,

 • mae’r prosesu yn angenrheidiol er mwyn cyflawni contract gyda chi,

 • bod y prosesu yn angenrheidiol i gyflawni rhwymedigaeth gyfreithiol,

mae’r prosesu yn angenrheidiol i ddiogelu buddiannau cyfreithlon ac nid oes unrhyw reswm i dybio bod gennych fuddiant cyfreithlon gor-redol mewn peidio â datgelu eich data.

 

DILEU NEU RHOI DATA

 

Rydym yn cadw at egwyddorion osgoi data ac economi data. Felly, rydym ond yn storio eich data personol cyhyd ag sy’n angenrheidiol i gyflawni’r dibenion a nodir yma neu fel y darperir ar eu cyfer gan y cyfnodau storio amrywiol y mae’r ddeddfwrfa yn darparu ar eu cyfer. Ar ôl i'r priod ddiben ddod i ben neu ar ôl i'r cyfnodau hyn ddod i ben, bydd y data cyfatebol yn cael ei rwystro neu ei ddileu fel mater o drefn ac yn unol â'r darpariaethau statudol.

 

CASGLU GWYBODAETH GYFFREDINOL WRTH YMWELD Â'N GWEFAN

 

Pan fyddwch chi'n cyrchu ein gwefan, mae gwybodaeth gyffredinol yn cael ei chasglu'n awtomatig trwy gyfrwng cwci. Mae'r wybodaeth hon (ffeiliau log gweinydd) yn cynnwys y math o borwr gwe, y system weithredu a ddefnyddir, enw parth eich darparwr gwasanaeth rhyngrwyd a thebyg. Gwybodaeth yn unig yw hon nad yw'n caniatáu dod i unrhyw gasgliadau am eich person.

Mae'r wybodaeth hon yn dechnegol angenrheidiol er mwyn cyflwyno'n gywir y cynnwys yr ydych wedi gofyn amdano o wefannau ac mae'n orfodol wrth ddefnyddio'r Rhyngrwyd. Yn benodol, cânt eu prosesu at y dibenion canlynol:

 • Sicrhau cysylltiad di-broblem i'r wefan,

 • sicrhau defnydd llyfn o’n gwefan,

 • Gwerthusiad o ddiogelwch a sefydlogrwydd y system hefyd

 • at ddibenion gweinyddol eraill.

Mae prosesu eich data personol yn seiliedig ar ein diddordeb cyfreithlon yn y dibenion casglu data a grybwyllwyd uchod. Nid ydym yn defnyddio eich data i ddod i gasgliadau am eich person. Dim ond y corff cyfrifol sy'n derbyn y data ac, os oes angen, y prosesydd.

Gall gwybodaeth ddienw o’r math hwn gael ei gwerthuso’n ystadegol gennym ni er mwyn gwneud y gorau o’n gwefan a’r dechnoleg y tu ôl iddi.

 

AMGYLCHIAD SSL

 

Er mwyn diogelu diogelwch eich data wrth ei drosglwyddo, rydym yn defnyddio'r dulliau amgryptio diweddaraf (e.e. SSL) trwy HTTPS.

 

NEWIDIADAU I'N POLISI PREIFATRWYDD

 

Rydym yn cadw’r hawl i addasu’r datganiad diogelu data hwn fel ei fod bob amser yn cyfateb i’r gofynion cyfreithiol presennol neu i weithredu newidiadau i’n gwasanaethau yn y datganiad diogelu data, e.e. wrth gyflwyno gwasanaethau newydd. Bydd y datganiad diogelu data newydd wedyn yn berthnasol i'ch ymweliad nesaf.

 

CWESTIYNAU I'R SWYDDOG PREIFATRWYDD DATA

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ddiogelu data, anfonwch e-bost atom neu cysylltwch â’r person sy’n gyfrifol am ddiogelu data yn ein sefydliad yn uniongyrchol:

Rainer Baum

 

DATA FFURFLEN

Dim ond er mwyn prosesu eich cais y bydd eich data a gofnodwyd ar ffurf cyswllt neu werthuso yn cael ei brosesu; nid ydym yn trosglwyddo'r data ac yn ei ddileu yn awtomatig o fewn 30 diwrnod. Mae'r data a gofnodwyd yn y ffurflen gyswllt yn cael ei brosesu ar sail eich caniatâd (Erthygl 6 Para. 1a) GDPR) ac i gyflawni mesurau cyn-gontractiol (Erthygl 6 Para. 1b) GDPR). Mae gennych yr hawl i ddiddymu eich caniatâd ar unrhyw adeg heb roi rhesymau.


Mae'r uchod hefyd yn berthnasol yn unol â hynny i e-byst rydych yn eu hanfon i'r cyfeiriad e-bost a roddir ar ein gwefan ac i'r data personol sydd ynddynt. 

 

Crëwyd y datganiad diogelu data gyda generadur datganiad diogelu data  gan activeMind AG .

Datenschutz
bottom of page